REGULAMIN

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego cateringdietetyczny.braus.com.pl Działalność gospodarczą prowadzona jest pod nazwą BARUŚ SPÓŁKA CYWILNA KRYSTYNA BEDNARSKA , WIKTOR BEDNARSKI Miejscowość: Lubin Kod pocztowy: 59-300 Ulica: ul. Księcia Ludwika I, wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej REGON:383012242 NIP:6922520685
zwaną dalej Baruś
1.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2 DEFINICJE

2.1. Usługi:
Przygotowanie i dostarczanie przez firmę Baruś posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
2.2. Klient:
Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.
3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Catering dietetyczny Baruś w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub pracy zestawów cateringowych składających się z 4 do 5 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik, a wszystko razem spakowane jest w torbę papierową.
3.2. Posiłki pakowane są w pojemniki, które spełniają najwyższe standardy higieny, posiadają atesty jakości i bezpieczeństwa oraz są przyjazne dla środowiska, opakowania gwarantują najwyższy komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo podczas transportu i odgrzewania naszych potraw. Materiał, z którego są wykonane nie wchodzi w reakcję z jedzeniem, co jest bardzo ważne dla dań cateringowych, które nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Przed podgrzaniem można usunąć folię ochronną.
3.3. Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku dostępnym pod adresem cateringdietetyczny.barus.com.pl

4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

4.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
4.2. Zamówienie następuje poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego znajdującego się na stronie http://cateringdietetyczny.barus.com.pl dostawy będą realizowane od pierwszego poniedziałku następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni (soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia firma Baruś skontaktuje się z klientem e-mailowo bądź telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
4.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty lub odebraniu potwierdzenia przelewu.

4.4. Biuro firmy Baruś przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu tel:+48 788 702 487.
4.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania firmy Baruś o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to: a) chorób istniejących oraz przebytych; b) nadciśnienia tętniczego; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii.
4.6. Firma Baruś nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 4.5.
4.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z: a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; b) zaburzeniami hormonalnymi; c) cukrzycą typu 1 lub 2; d) nietolerancją pokarmową; e) alergiami; f) zaburzeniami metabolicznymi; g) insulinoopornościa; h) nadciśnieniem tętniczym.

5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

5.1.Firma Baruś udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu TPAY Krajowy Integrator Płatności Nr KRS: 0000412357 Adres: ul. plac Andersa 3; 61-894 Poznań

5.2. W przypadku braku płatności za zamówiony zestaw cateringowy firma Baruś nie zrealizuje zamówienia.
5.3. Na życzenie Klienta firma Baruś wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy kontakt@barus.com.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub dostarczona wraz z zamówionym zestawem cateringowym.

6 DOSTAWA

6.1. Dostawy zestawów realizowane są od niedzieli do czwartku. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.
6.2. Termin dostawy jest indywidualnie ustalany z klientem, jeżeli klienta nie będzię w ustalonym czasie w miejscu dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod drzwi.
6.3. Dostawa w obszarze administracyjnym miast: Lubin + 5km
6.4. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane.
6.5. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą wysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.
6.6. Firma Baruś nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
6.7. Firma Baruś, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta firma Baruś zobowiązuje się do przedłużenia cateringu o 1 dzień.

7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

7.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
7.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie firmy Baruś najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie firmę Baruś dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.
7.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, firma Baruś rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
7.4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu.
7.5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres kontakt@barus.com.pl lub telefonicznie na +48 788 702 487  nie później niż dzień roboczy przed dostawą.

8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
8.1. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem kontakt@barus.com.pl
8.2. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
8.3. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji firma Baruś poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
8.4. W razie stwierdzenia przez firmę Baruś, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, firma Baruś poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze przedstawiając stosowne uzasadnienie.
8.5. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) firmy Baruś , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, firmie Baruś należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem firmy Baruś

8.6. W przypadku rezygnacji Klienta z usługi, firma slimpack.pl zobowiązuje się do zwrotu zwrotu wpłaconej kwoty na rzecz Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Odstąpienie od umowy winno zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem kontakt@barus.com.pl

9.2. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

9.3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

9.5. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

9.6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

Góra