7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

7.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
7.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie firmy Baruś najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie firmę Baruś dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.
7.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, firma Baruś rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
7.4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu.
7.5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres kontakt@barus.com.pl lub telefonicznie na +48 788 702 487  nie później niż dzień roboczy przed dostawą.

8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
8.1. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem kontakt@barus.com.pl
8.2. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
8.3. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji firma Baruś poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
8.4. W razie stwierdzenia przez firmę Baruś, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, firma Baruś poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze przedstawiając stosowne uzasadnienie.
8.5. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) firmy Baruś , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, firmie Baruś należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem firmy Baruś

8.6. W przypadku rezygnacji Klienta z usługi, firma slimpack.pl zobowiązuje się do zwrotu zwrotu wpłaconej kwoty na rzecz Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Odstąpienie od umowy winno zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem kontakt@barus.com.pl

9.2. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

9.3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

9.5. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

9.6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

Góra